Javni natječaj za radno mjesto: Kustos

MUZEJ PLANINARSTVA
ULICA RUDOLFA RAJTERA 5
42240 IVANEC
OIB 31630239504

Na temelju članka 19. Statuta Muzeja Planinarstva, KLASA: 012-01/17-01/02, URBROJ: 2186/12-02/02-17-1, od 15. ožujka 2018. godine, članka 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja planinarstva, KLASA: 007-01/23-01/01, URBROJ: 2186/12-02/32-23-1, od 12. lipnja 2023. godine te uz prethodnu suglasnost Grada Ivanca, KLASA: 611-06/23-01/29, URBROJ: 2186/12-02/32-23-2, od 17. listopada 2023. godine, privremena ravnateljica Muzeja Planinarstva raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za radno mjesto KUSTOS – 1 izvršitelj/izvršiteljica,
na neodređeno, puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17):
o povijest, povijest umjetnosti, arheologija, kulturna antropologija i etnologija, muzeologija
– položen stručni ispit za zvanje kustosa
– najmanje jedna godina radnog iskustva na području muzejske djelatnosti
– poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
– poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice, a kandidat koji nema ni jednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom)
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, što se dokazuje sljedećim dokumentima:
• potvrdom ili elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu (e-radna knjižica) prema podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokazom (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, odluka o rasporedu na poslove i radne zadatke i sl.) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo, a koje je evidentirano u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole, potvrde škole stranih jezika, indeksa i sl.)
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja)
8. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ako kandidat ostvaruje takvo
pravo)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o izboru, odnosno sklapanja ugovora o radu kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Muzeja planinarstva.

Prijave s prilozima dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno na adresu: Muzej Planinarstva, Ulica Rudolfa Rajtera 5, 42240 Ivanec, s obveznom naznakom »Natječaj za radno mjesto – kustos«.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će pozvani na intervju. Muzej planinarstva zadržava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno, provede postupak pisanog testiranja, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni.

Kandidat koji se ne odazove na poziv na intervju i /ili pisano testiranje, smatrat će se da je odustao od natječaja.
Poziv na testiranje ili razgovor, prijavljeni kandidati će dobiti putem e-mail-a.

Odluka o izboru kandidata donosi se najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Muzej planinarstva zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata.