Javni natječaj za radno mjesto: Kustos

MUZEJ PLANINARSTVA
ULICA RUDOLFA RAJTERA 5
42240 IVANEC
OIB 31630239504

Na temelju članka 19. Statuta Muzeja Planinarstva, KLASA: 012-01/17-01/02, URBROJ: 2186/12-02/02-17-1, od 15. ožujka 2018. godine, članka 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja planinarstva, KLASA: 007-01/23-01/01, URBROJ: 2186/12-02/32-23-1, od 12. lipnja 2023. godine te uz prethodnu suglasnost Grada Ivanca, KLASA: 611-06/23-01/29, URBROJ: 2186/12-02/32-23-2, od 17. listopada 2023. godine, privremena ravnateljica Muzeja Planinarstva raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za radno mjesto KUSTOS – 1 izvršitelj/izvršiteljica,
na neodređeno, puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17):
o povijest, povijest umjetnosti, arheologija, kulturna antropologija i etnologija, muzeologija
– položen stručni ispit za zvanje kustosa
– najmanje jedna godina radnog iskustva na području muzejske djelatnosti
– poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
– poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice, a kandidat koji nema ni jednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje domovnicom)
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, što se dokazuje sljedećim dokumentima:
• potvrdom ili elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu (e-radna knjižica) prema podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
• potvrdom poslodavca ili drugim odgovarajućim dokazom (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, odluka o rasporedu na poslove i radne zadatke i sl.) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo, a koje je evidentirano u evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
6. dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole, potvrde škole stranih jezika, indeksa i sl.)
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja)
8. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim zakonima (ako kandidat ostvaruje takvo
pravo)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o izboru, odnosno sklapanja ugovora o radu kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Muzeja planinarstva.

Prijave s prilozima dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno na adresu: Muzej Planinarstva, Ulica Rudolfa Rajtera 5, 42240 Ivanec, s obveznom naznakom »Natječaj za radno mjesto – kustos«.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će pozvani na intervju. Muzej planinarstva zadržava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno, provede postupak pisanog testiranja, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni.

Kandidat koji se ne odazove na poziv na intervju i /ili pisano testiranje, smatrat će se da je odustao od natječaja.
Poziv na testiranje ili razgovor, prijavljeni kandidati će dobiti putem e-mail-a.

Odluka o izboru kandidata donosi se najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Muzej planinarstva zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata.

Sedamdeset učenika OŠ Ivanec u Muzeju planinarstva obilježilo Međunarodni dan muzeja

Piše: Ana Škriljevečki

Muzej planinarstva ove se godine uključio u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja događanjima u muzejskim prostorijama te digitalnim programom na svojim društvenim mrežama.

Međunarodni dan muzeja obilježava se od 1977. godine, a ovogodišnjom temom manifestacije, „Moć muzeja“, nastojalo se ukazati na važnost doprinosa muzejskih ustanova razvoju društva i boljoj budućnosti.

U skladu s temom, Muzej planinarstva otvorio je svoja vrata učenicima osnovne škole koji su u Muzeju gledali kratke filmove i videozapise te učili o povijesti i baštini Ivanca.

Tijekom dva dana Muzej je posjetilo gotovo sedamdeset učenika trećih razreda OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec pod vodstvom svojih učiteljica Andrijane Šincek, Vesne Pavlović, Marine Cvrtnjak i Stelle Mateša (zamjena za razrednicu Bojanu Murić).

Učenike je dočekala mag. hist. Ana Škriljevečki koja im je ukratko predstavila djelovanje Muzeja i povijest muzejske zgrade u kojoj se nalazila prva ivanečka osnovna škola.

Potom su učenici održali kratka vlastita izlaganja o prošlosti Ivanca i znamenitim Ivančanima Pavici Hrazdiri i Rudolfu Rajteru. Marljivi kreativci iz 3.b razreda ponosno su predstavili turističko-promotivne vrećice koje su izradili nadahnuti zavičajem.

Posebno oduševljenje malih posjetitelja izazvao je videozapis o Pavici Hrazdiri kojim je Muzej planinarstva sudjelovao u prošlogodišnjoj Noći muzeja. Ivanečki osnovnoškolci naposljetku su zajedno zapjevali pjesmu „Poleg jedne velke gore“ čiji stihovi su im dobro poznati. Njihovu izvedbu možete vidjeti na Facebook stranici Muzeja.

U drugom dijelu programa Muzej planinarstva okrenuo se digitalnim inovacijama. Učenici viših razreda OŠ Ivanec osmislili su edukativne križaljke na temu muzejskih ustanova s kojima su se upoznali tijekom tekuće školske godine, među kojima je i ivanečki muzej.

Muzejske križaljke pripremili su učenici: Filip Borovec, Helena Canjuga, Iva Friščić, Simon Herceg, Tamara Gazdić, Ivano Kušen, Petar Kušen, Marta Mesec, Lucija Turčin, Alegra Žulić, David Fodrek, Lovro Mavrek i Luka Habek pod mentorstvom učiteljice povijesti Suzane Jagić.

Križaljka kao zabavan način učenja odabrana je u čast Nikole Fallera, nestora hrvatske glazbe, strastvenog planinara i autora prve hrvatske križaljke, čija se 160. obljetnica rođenja obilježava ove godine u Ivancu.

Muzejske križaljke prezentirane su na društvenim mrežama Muzeja planinarstva i OŠ Ivanec gdje su i dalje dostupne za rješavanje, a može im se pristupiti putem poveznice.

Ovogodišnji program manifestacije zajednički su organizirali Muzej planinarstva i OŠ Ivanec u sklopu završnice projekta „Moj grad u muzeju“ koji ivanečka osnovna škola provodi u suradnji s Muzejom, a osmislile su ga učiteljica Suzana Jagić i kustosica Ana Škriljevečki.

Provedenim aktivnostima stvara se angažirana publika od najmanjih nogu, a muzejski sadržaji čine pristupačnima široj javnosti u skladu s podtemom Međunarodnog dana muzeja, „Moć izgradnje zajednice“.

Učitelji i učenici iz Turske, Poljske i Mađarske posjetili Muzej planinarstva

Piše: Ana Škriljevečki

U utorak, 5. travnja Muzej planinarstva je ugostio dvadesetak učenika i učitelja iz Turske, Poljske i Mađarske.

Riječ je o posjetu u sklopu projekta Erasmus KA +229 „The trail of the architecture of the region we live in“ čiji je nositelj PŠ Tin Ujević Salinovec, a koordinatorica učiteljica Sonja Poljak.

U Muzeju planinarstva učenike je dočekala mag. hist. Ana Škriljevečki koja im je ukratko predstavila djelovanje Muzeja i muzejske zbirke. Budući da je tema projekta tradicijska arhitektura, A. Škriljevečki osvrnula se na način gradnje muzejske zgrade u kojoj se nalazila prva ivanečka osnovna škola.

Potom su posjetitelji pogledali kratki film „Ivanečke baštinske priče“ u koji su radi lakšeg praćenja stavljeni titlovi na engleskom jeziku. Za prijevod je zaslužna Škola stranih jezika – Žiger, a titlove je za film pripremio Zoran Stanko.

Učenici su iskazali zadovoljstvo posjetom Muzeju te su nastavili s aktivnostima u sklopu projekta. U Ivancu ostaju pet dana, a smješteni su u Varaždinu gdje su se već upoznali s obilježjima baroknog graditeljstva. Sljedećih dana za učenike će se održati radionice vezane uz likovnu umjetnost i digitalne alate u PŠ Salinovec, a planira se posjet Kumrovcu i Trakošćanu.

 

Vremeplov ivanečkih muzejskih noći

Piše: Ana Škriljevečki

 

Muzej planinarstva i ove se godine uključio u nacionalnu manifestaciju Noć muzeja održanu posljednjeg petka u siječnju. U sedamnaestoj Noći muzeja, koja se odvijala na temu „Muzeji – između stvarnog i digitalnog“, sudjelovalo je više od 200 muzejskih i drugih baštinskih ustanova, obrazovnih institucija, knjižnica, arhiva.

Budući da je Muzej planinarstva u manifestaciji sudjelovao jubilarni peti put, napravljena je retrospektiva brojnih događaja, stvarnih i digitalnih, proteklih Noći muzeja u Ivancu. Program je osmislila povjesničarka i kustosica Ana Škriljevečki, a prezentiran je na Facebook stranici i YouTube kanalu Muzeja planinarstva u obliku video uratka koji je realizirao ivanečki fotograf i snimatelj Zoran Stanko.

Kroz „Vremeplov ivanečkih muzejskih noći“ uz videosnimke, fotografije i razgovore sa sudionicima prisjetili smo se planinarskih izložbi, učeničkih nastupa i druženja uz logorsku vatru, a novim sadržajima Muzej planinarstva publici je približio bogatu ivanečku baštinu.

U programu je sudjelovala dipl. arheologinja i povjesničarka umjetnosti Ivančica Peharda koja je otkrila koliko je bila zahtjevna organizacija prvih izložbi u Noći muzeja. Muzej planinarstva svoju je prvu muzejsku noć otvorio 2018. godine bogatom izložbom u suorganizaciji HPD-a „Ivančica“ na kojoj su posjetitelji mogli razgledati eksponate vezane uz ivanečku planinarsku baštinu. Izložbu je posjetilo nekoliko stotina građana. Sljedeće godine goste je dočekala atraktivna multimedijalna prezentacija preko cijelog vanjskog pročelja muzejske zgrade, a svi su posjetitelji mogli uživati u ivanečkim kulinarskim specijalitetima.

Program Noći muzeja uvijek je vezan za tradiciju i baštinu našega zavičaja. O tome je pripovijedala Vesna Štruklec koja je za ovu prigodu s učenicom Patricijom Friščić prezentirala zaboravljeni ivanečki zimski običaj „luzanja koščic“. Gospođa Štruklec, koja je mlinarova i uljarova kći, živo je dočarala čitav proces od dozrijevanja tikvi na polju do pravljenja ulja u obiteljskom mlinu.

Posebnost Noći muzeja 2020. godine bio je doček ekipe Planinarskog kluba Ivanec koji su ostvarili povijesni uspjeh usponom na najvišu afričku planinu Kilimandžaro. Te godine program je bio u znaku velike 180. obljetnice školstva u Ivancu. Izložba „Od stare škole do suvremenog muzeja“ prikazala je bogatu povijest muzejske zgrade u kojoj se nekada nalazila pučka škola. U programu su prigodno sudjelovali učenici OŠ Ivanec u sklopu školskog projekta „Moj grad u muzeju“ pod vodstvom učiteljice povijesti Suzane Jagić. Ivanečki osnovnoškolci također su bili uključeni u prošlogodišnju digitalnu Noć muzeja posvećenu spisateljici, poduzetnici i planinarki Pavici Hrazdiri.

Učenici Helena Težak, Ares Grubač i Laura Kraš ispričali su kako je izgledao „stvarni“ nastup pred publikom te onaj „digitalni“, pred kamerom. Svojim anegdotama o igranju lovice i pečenju jegera dočarali su zabavnu stranu Noći muzeja u Ivancu. Njihova mentorica Suzana Jagić zahvalila je učenicima na aktivnom sudjelovanju u manifestaciji te istaknula važnost Muzeja planinarstva kao baštinske ustanove u kojoj se mogu kvalitetno realizirati školski kurikulum, planirane aktivnosti i radionice.

Na kraju programa gledatelji su uživali u stihovima pjesme „Damača rieč“ pjesnika Darka Fodera na izvornom ivanečkom govoru uz predivne kadrove Ivanščice koje je snimio Zoran Stanko.

Raznovrsni programi Muzeja planinarstva ostali su u lijepom sjećanju njegovim suradnicima uz poruku da je „stvarno“ ipak bolje od digitalnog i nadu da ćemo se dogodine moći družiti uživo u muzejskim prostorijama.

Program „Vremeplov ivanečkih muzejskih noći“ dostupan je na poveznicama:

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cCsxtsDpejE

Facebook

https://www.facebook.com/muzejplaninarstva/videos/473426407824935/

 

Muzej planinarstva predstavlja se digitalnim katalogom izložbe „Ivanečkim ulicama“ na Interliberu

 

Piše: Ana Škriljevečki

Muzej planinarstva već treću godinu sudjeluje na izložbi muzejske knjige u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra.

Ovogodišnja, jubilarna 40. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija održava se u sklopu Interlibera, međunarodnog sajma knjige. Na izložbi sudjeluju ukupno 93 muzeja i galerija iz 52 mjesta. Predstavljeno je 418 novih naslova, od čega 372 tiskanih i 46 mrežnih publikacija te 123 muzejska plakata.

Muzej planinarstva predstavlja se digitalnim katalogom izložbe „Ivanečkim ulicama“ čija je autorica povjesničarka i kustosica Ana Škriljevečki.

Virtualna izložba „Ivanečkim ulicama“ prezentirana je na Facebook stranici Muzeja planinarstva u lipnju ove godine. Na izložbi su prikazane fotografije i razglednice koje su ustupili: Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“, Ivanec, Marijan Friščić, Vesna Štruklec, Marija Friščić, Suzana Jagić, Danica Mesec, Božena Carević i Zdenko Horvat.

Popratni katalog izložbe „Ivanečkim ulicama“ donosi kataloški popis fotografija i razglednica, zanimljive crtice o gradskim ulicama, njihovoj povijesti, običajima i znamenitim Ivančanima koji su ih obilježili svojim djelovanjem. Tu je i iscrpan popis izvora i literature za sve koji žele dodatno istražiti ulice Ivanca. Digitalni katalog izložbe dostupan je na poveznici: https://bit.ly/2UfARHz.

Izložba muzejske knjige otvorena je za razgled na Interliberu do 14. studenoga 2021. Katalog izložbe s popisom svih sudionika, među kojima se nalazi Muzej planinarstva, možete pogledati na mrežnim stranicama Muzejskog dokumentacijskog centra.

 

Kratki film „Ivanečke baštinske priče“ na Danima europske baštine

Piše: Ana Škriljevečki

Muzej planinarstva ove se godine prvi put uključuje u obilježavanje Dana europske baštine kratkim filmom na temu „Ivanečke baštinske priče“.

Manifestacija Dani europske baštine prigoda je za predstavljanje zajedničke kulturne baštine svih europskih zemalja. Ove se godine odvija tijekom rujna i listopada sa zajedničkom temom „Baština za sve!“.

Kako bi baštinu učinio dostupnom svima, Muzej planinarstva pozvao je učenike, umirovljenike, članove lokalnih udruga da na temelju autentičnih predmeta ispričaju svoje uspomene, iskustva i doživljaje koji uključuju bogatu povijesnu, etnografsku i planinarsku baštinu Ivanca i ivanečkoga kraja, baštinu s kojom žive i koja je dio njihova identiteta. Sve ispričano zabilježeno je u filmu „Ivanečke baštinske priče“.

U filmu sudjeluju učenici OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec, Iva Friščić, Marta Friščić, Simon Herceg i Ena Klapčić, pod mentorstvom učiteljice povijesti Suzane Jagić u sklopu projekta „Moj grad u muzeju“, te Ružica Sever, Krešimir Friščić, Tomislav Friščić, Vesna Štruklec i Ante Đukić.

Učenica Ena Klapčić predstavila je planinarski šešir svoga pradjeda Franje Ernoića, zaslužnog člana HPD-a „Ivančica“, učenica Iva Friščić je uz svojeg oca Tomislava Friščića govorila o planinarenju i planinarskoj tradiciji, učenik Simon Herceg prezentirao je povijest jedne šivaće mašine, a učenica Marta Friščić sa svojim djedom Krešimirom Friščićem mlinarsku povijest svoje obitelji.

Rudarstvo ivanečkoga kraja predstavila je Ana Škriljevečki na temelju predmeta iz Muzeja planinarstva. Gospođa Ružica Sever govorila je o prvoj ivanečkoj samoposluzi, gospođa Vesna Štruklec s učenicom Martom Friščić prikazala je dio etnografske baštine, čerhonje perja, a gospodin Ante Đukić predstavio je glazbenu baštinu Rudolfa Rajtera.

Autorica filma je povjesničarka i kustosica Ana Škriljevečki, a snimanje, obradu i montažu realizirao je ivanečki fotograf i snimatelj Zoran Stanko.

Premijera filma održana je 15. listopada 2021. na Facebook stranici i YouTube kanalu Muzeja planinarstva gdje se film i dalje može pogledati.

Otvorena izložba ratnih fotografija „104. brigada HV-a Varaždin u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“

Piše: Ana Škriljevečki

 

Izložba ratnih fotografija „104. brigada HV-a Varaždin u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“ otvorena je u četvrtak 16. rujna u Muzeju planinarstva.

Organizatori izložbe su Udruga pripadnika 104. brigade ZNG Varaždin i Državni arhiv u Varaždinu. Izložba je premijerno otvorena u Ivancu povodom obilježavanja 30. obljetnice osnutka 104. brigade te oslobađanja vojnih objekata na Ivanščici.

Na izložbi je na tridesetak panoa izloženo oko sto dvadeset fotografija na kojima je prikazan ratni put 104. brigade u Domovinskom ratu. Fotografije su snimili Branko Težak, Pjer Jagetić, Mladen Genc, Darko Gorenak, Josip Levatić, Krešo Đurić, Ivan Levatić, Krešo Novinc, Marijan Huzjak, VTV televizija i pojedini pripadnici 104. brigade ZNG-a Varaždin.

Uz izložbu je tiskan bogati popratni katalog čija je autorica Ana Škriljevečki. U katalogu se nalaze sve fotografije prikazane na izložbi, a opisan je i ratni put 104. brigade ZNG-a Varaždin od 1991. do 1995. godine. Katalog je dostupan svim posjetiteljima izložbe.

Izložba se može razgledati u Muzeju planinarstva do 20. listopada 2021., a potom nastavlja putovati širom Varaždinske županije.

Muzej planinarstva ponovno otvorio svoja vrata posjetiteljima

Piše: Ana Škriljevečki

Prošlog vikenda su Muzej planinarstva posjetili Udruga umirovljenika općine Jakovlje i KUD Jakovlje. Riječ je o prvim posjetiteljima koje je Muzej planinarstva imao nakon više od godine dana.

Naime, zbog raspolaganja malim prostorom u kojem nisu mogle biti zadovoljene sve propisane epidemiološke mjere, Muzej planinarstva je u proteklih godinu dana pripremao isključivo online događanja i programe na svojim digitalnim platformama, Facebook stranici i YouTube kanalu.

Stoga je s velikim zadovoljstvom nakon dugo vremena ivanečki muzej ponovno otvorio svoja vrata posjetiteljima. Budući da se radilo o skupini od 65 osoba, prilikom ulaska u muzejske prostorije podijeljeni su u manje grupe uz obavezno nošenje zaštitnih maski za lice i dezinfekciju ruku na ulazu.

Posjetitelje je dočekala kustosica Ana Škriljevečki koja im je u muzejskoj dvorani ukratko predstavila misiju i djelovanje Muzeja planinarstva te izdvojila nekoliko crtica iz bogate povijesti Ivanca. Potom su pogledali isječak iz videa posvećenog znamenitoj ivanečkoj planinarki, poduzetnici i književnici Pavici Hrazdiri kojim je Muzej sudjelovao u ovogodišnjoj Noći muzeja. Posjetitelji su bili osobito oduševljeni predivnim kadrovima Ivanščice iz fotoobjektiva Zorana Stanka, a neki su uz glazbu čak i zapjevušili stihove ivanečke himne „Poleg jedne velke gore“.

U drugome dijelu programa posjetiteljima se obratio Stjepan Kuštelega iz Planinarskog kluba Ivanec koji im je predstavio dugu planinarsku tradiciju u ivanečkome kraju i rad Kluba. Svim zainteresiranima omogućen je samostalan razgled planinarskih fotografija Kluba koje su izložene u Muzeju. Također su svima podijeljene turističke brošure i promotivni materijali s ciljem brendiranja Ivanca kao planinarskoga grada.

Izletnici su se iz Muzeja uputili na ručak u Restoran „BVB“ (nekadašnji Stari mlin) gdje ih je ugostila Branka Sambolek, a popodne su planirali posjetiti Špancirfest. Uz žaljenje što su se kratko zadržali u Ivancu, koji su prvi put posjetili, uvjerili su nas da će nam ponovno doći u posjet te odvojiti barem cijeli jedan dan za uživanje u našem kraju jer je još ostalo toliko toga za vidjeti.

Muzej planinarstva vodi vas u virtualnu šetnju „Ivanečkim ulicama“

Piše: Ana Škriljevečki

 

Kako bi ostao povezan s posjetiteljima, Muzej planinarstva nastavlja s pripremom online događanja i programa na svojim digitalnim platformama, Facebook stranici i YouTube kanalu. Jedan od takvih programa virtualna je izložba „Ivanečkim ulicama“.

Izložba je osmišljena kao virtualna šetnja najvažnijim ulicama Ivanca tijekom minuloga stoljeća. Na fotografijama i razglednicama prikazani su Ivanec i njegove vizure od početka 20. stoljeća do njegovih posljednjih desetljeća.

Autorica izložbe je povjesničarka i kustosica Ana Škriljevečki, a fotografije i razglednice ustupili su Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“, Ivanec, Marijan Friščić, Vesna Štruklec, Marija Friščić, Suzana Jagić, Danica Mesec, Božena Carević i Zdenko Horvat. Svoje uspomene s ivanečkih ulica autorici su ispričali Vesna Štruklec, Marijan Friščić i Vesna Matišić.

Izložba je predstavljena u obliku virtualne prezentacije na Facebook stranici Muzeja planinarstva na Dan grada Ivanca i blagdan svetog Ivana Krstitelja. Tijekom ljetnih tjedana na istoimenoj Facebook stranici bit će zasebno prikazana svaka fotografija i razglednica uz zanimljivosti s gradskih ulica.

Uz izložbu je objavljen popratni katalog koji donosi kataloški popis fotografija i razglednica, zanimljive crtice o gradskim ulicama, njihovoj povijesti, običajima i znamenitim Ivančanima koji su ih obilježili svojim djelovanjem. Tu je i iscrpan popis izvora i literature za sve koji žele dodatno istražiti ulice Ivanca. Digitalni katalog izložbe možete prolistati na poveznici: https://bit.ly/2UfARHz.

„Želja nam je potaknuti građane da obogaćeni novim saznanjima sagledaju ivanečke ulice u drugačijem svjetlu, osvijeste bogatstvo povijesti i životnih priča vrijednih Ivančana kojima su one protkane te sačuvaju gradsku baštinu koja je dio njihovog identiteta“, poručuje autorica izložbe A. Škriljevečki.

 

Međunarodni dan muzeja u znaku završnice projekta „Moj grad u muzeju“

Piše: Ana Škriljevečki

 

Muzej planinarstva ponovno se uključio u proslavu Međunarodnog dana muzeja kreiranjem zanimljivog kviza namijenjenog učenicima.

Naime, na Međunarodni dan muzeja tradicionalno se odvija završnica projekta „Moj grad u muzeju“ koji provodi Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec u suradnji s Muzejom planinarstva.

Za tu prigodu učiteljica povijesti Suzana Jagić i kustosica Ana Škriljevečki osmislile su online edukativno-zabavni kviz za učenike osnovne škole u kojem su se osvrnule na proteklu godinu u Muzeju planinarstva i aktivnostima u kojima je sudjelovala OŠ Ivanec. Suradnica u završnici projekta bila je učiteljica kemije Melita Brodar koja je osmislila digitalni aspekt kviza.

Podsjetimo, Međunarodni dan muzeja obilježava se od 1977. godine, a inicijator i promotor ove manifestacije u Hrvatskoj je Muzejski dokumentacijski centar.

Ovogodišnjom temom „Budućnost muzeja: oporavak i ponovno osmišljavanje“ Međunarodni savjet za muzeje (ICOM) poziva muzejsku zajednicu na promišljanje i kreiranje novih modela kulturnoga djelovanja.

Muzeji su pozvani na osnaživanje suradnje s raznim institucijama i organizacijama te korištenje mogućnosti suvremenih informacijskih tehnologija.

Sukladno navedenim preporukama Muzej planinarstva odlučio se za kreiranje interaktivnog edukativnog sadržaja kojim najmlađe članove zajednice potiče na učenje kroz igru.

Edukativno-zabavni kviz s učenicima je podijelila učiteljica Suzana Jagić, a također mu se moglo pristupiti putem Facebook stranice Muzeja planinarstva te na poveznici https://testmoz.com/q/8910294.

Učenici su rado prihvatili kviz te su kroz igru provjerili svoje znanje o Muzeju planinarstva i muzejskim aktivnostima!